Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

1. Toiminnan painottaminen

Etelä-Savon Psykologiyhdistys toimii jäsentensä taloudellisen ja ammatillisen edunvalvonnan hyväksi. Yhdistys painottaa toiminnassaan kollegiaalisuutta ja edistää jäsentensä yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuutta järjestämällä tilaisuuksia yhteiseen virkistäytymiseen, kouluttautumiseen ja ammatillisen keskusteluun. Yhdistys pyrkii jatkamaan verkostoitumista lähialueiden psykologiyhdistyksen kanssa.

Näkyvyyttä yhdistykselle ja ammattikunnalle pyritään saamaan valitsemalla vuoden eteläsavolainen psykologi joka toinen vuosi. Tämä valinta tehdään parillisina vuosina. Yhdistys rohkaisee jäseniään osallistumaan julkiseen keskusteluun oman erityisalansa kysymyksissä.

Toimintavuoden aikana pohditaan edelleen keinoja, joilla jäsenistöä saadaan aktivoitua osallistumaan toimintaan, kokouksiin sekä johtokuntatyöhön. Tarvittaessa jäsenistölle voidaan tehdä kyselyjä yhdistystoimintaa koskevista toiveista ja tarpeista.

2. Hallinto ja talous

Yhdistys kokoontuu kevät- ja syyskokoukseen, joissa linjataan toimintaa ja valitaan yhdistyksen edustajia liiton toimintaan. Syyskokouksessa yhdistykselle valitaan johtokunta, joka on yhdistyksen toimeenpaneva elin ja toimii sääntömääräisten kokousten antamien suuntaviivojen mukaisesti. Johtokunta kokoontuu jäsentensä keskenään sopimalla tavalla tarvittaessa.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa. Talouden perustana ovat Psykologiliiton maksamat jäsenpalautukset jäsenten suorittamista liittomaksuista. Lisäksi Psykologiliitolta ja TJS:ltä haetaan avustuksia tilaisuuksien järjestämiseen tarvittaessa. Yhdistyksen varoja käytetään yhteisten tapahtumien järjestämiseen jäsenistölle sekä tiedottamiseen ja kokouskuluihin.

Yhdistyksen jäsenet voivat hakea yhdistykseltä pientä avustusta ammatillisiin koulutuksiin, mikäli työnantaja ei maksa kaikkia koulutuskuluja. Lisäksi budjetin salliessa voidaan tehdä lahjoitus yleishyödylliseen hyväntekeväisyyskohteeseen. 

3. Palkkapolitiikka ja edunvalvonta

Yhdistys seuraa liiton järjestövalmiustilannetta ja toimii tarvittaessa liiton ohjeiden mukaan. Yhdistyksen johto osallistuu mahdollisuuksien mukaan liiton järjestämiin edunvalvontatilaisuuksiin. Edunvalvontaan liittyvistä asioista järjestetään tiedotus- sekä keskustelutilaisuuksia tarvittaessa ja ajankohtaisista asioista pyritään tiedottamaan yhdistyksen viestintäkanavissa. Yhdistyksen palkka- ja järjestövalmiusvastaava toimii yhteyshenkilönä kuntasektorin palkkaustyöryhmässä. Järjestövalmiutta pyritään pitämään jatkuvasti yllä. Mikkeli ja Essote ovat psykologiliiton linjauksissa Etelä-Savon keskustoimijat järjestövalmiusasioissa.

4. Koulutus- ja virkistystoiminta

Yhdistyksen kevät- ja syyskokousten yhteydessä voidaan järjestää koulutustilaisuus tai virkistystoimintaa. Myös muuhun vuodenaikaan ja yhteistyössä toisen yhdistyksen kanssa järjestettävä koulutus tai yhteinen tapahtuma on mahdollinen. Koulutus- ja virkistystoimintaa suunniteltaessa pyritään huomioimaan jäsenistöltä tulleita toiveita. Etelä-Savon Psykologiyhdistys täyttää 45 vuotta vuonna 2022 ja vuosijuhlien viettoa suunnitellaan elo-syyskuun vaihteeseen. Alueittain (Mikkeli, Savonlinna, Pieksämäki) on mahdollisuus järjestää pienempimuotoisia after work -tapaamisia, opintopiirejä tai saunailtoja, joita yhdistys voi taloudellisesti tukea. Edellä mainituilla alueilla on omat WhatsApp-ryhmänsä, joiden kautta on sovittavissa alueellisia vapaamuotoisia tapaamisia.

5. Tiedotus

Johtokunta julkaisee vuoden mittaan jäsenkirjeitä sähköisessä muodossa. Jäsenkirjeissä on tietoa tapahtumista ja ajankohtaisista asioista. Lisäksi on mahdollista lähettää erillisiä tiedotteita sähköpostitse tarvittaessa. Psykologiliitto ottaa uuden jäsenrekisterisovelluksen käyttöön vuonna 2022 ja se helpottaa yhteydenpitoa yhdistyksen jäseniin ja esimerkiksi tapahtumiin ilmoittautumista. Yhdistyksellä on omat kotisivut Psykologiliiton sivujen yhteydessä. Yhdistyksen kotisivuilta löytyy niin historiaa kuin ajankohtaista tietoa toiminnasta sekä yhteystiedot. Yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan kotisivuilla. Lisäksi yhdistyksen suljetussa Facebook-ryhmässä tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja voidaan keskustella yhdistyksen toimintaan tai psykologin työhön liittyvistä aiheista.